Privatlivspolitik

På cosmoejendomme.dk

Vores privatlivspolitik beskrevet på denne side danner grundlag for vores behandling af dine persondata.

PERSONDATAPOLITIK

HVEM ER VI?

Tang + Krogh Ejendomme ApS

CVR-nr: 37836214

Søndergade 1B, 2.sal

8000 Aarhus C

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på hh@tangkrogh.dk

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger for at kunne varetage og administrere lejemålet:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne varetage administrationen af lejemålet og efterleve forpligtelser og rettigheder efter lejeaftalen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler endvidere følgende personoplysninger for at kunne tilmelde lejer til forsyningsselskaber vedr. strøm.

  • CPR-nummer

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at efterleve de rettigheder og forpligtelser, som følger af lejeaftalen, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Forsyningsselskaber, håndværkere, viceværter, huslejenævn, nye potentielle lejer i forbindelse med genudlejning af lejemålet.

HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Efter ophør af lejeforholdet, gemmes personoplysningerne for at overholdelse gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, i op til 5 år.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning og sørger altid for at passe bedst muligt på dine personoplysninger.

Det betyder, at vi især er opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod tilintetgørelse, tab eller ændring, mod uautoriseret offentliggørelse samt mod uautoriseret adgang eller kendskab til dine personoplysninger.

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i nødvendigt omfang for at kunne servicere dig som lejer.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder og klageadgang

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet): I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet vores oftest stillede spørgsmål som berører dig som lejer.
Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon 2857 5911 eller send os en mail på hh@tangkrogh.dk

Må jeg holde husdyr i lejemålet?

Det er ikke tilladt at have husdyr i vores ejendomme.

Hvem sørger for trappevask?

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom hvem der står for trappevask. Ved nogle ejendomme er det administrator der står for det og i andre er det overladt til lejerne. Det vil fremgå af din husorden, hvis du har pligt til at deltage i en ordning med trappevask.

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

I forbindelse med at du overtager lejligheden, indbetaler du et depositum, svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for udlejers udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Udover indbetalt depositum, betales der 3 måneders forudbetalt leje. Forudbetalt leje er en sikkerhed for at lejer betaler sin husleje. Når der er betalt forudbetalt leje på 3 måneder, vil du ikke skulle betale leje de sidste 3 måneder du bor i lejligheden.

Hvad er indflytningsprisen?

De fleste boligsider annoncerer med en indflytningspris på lejlighederne. Indflytningsprisen er det man betaler inden man flytter ind og består af 1. måneds leje + A/C vand og varme, depositum samt forudbetalt leje.

Hvad er aconto forbrug?

I ejendommen betaler du ud over din husleje aconto forbrug for vand/varme. At det beløb du betaler er et aconto beløb betyder, at det er et overslag over hvad du forventes at bruge i løbet af året. Når året er omme, laves der en samlet opgørelse over det forbrug du rent faktisk har haft. Det kan betyde at du får penge tilbage hvis du har haft mindre forbrug end forventet, men kan også betyde du skal betale ekstra hvis dit forbrug har været højere end forventet. El indgår ikke i dette beløb og bliver afregnet direkte med energiselskabet.

Hvor lang er lejeperioden?

Som udgangspunkt er lejeperioden altid ubegrænset, der kan være enkelte lejemål som der er planer om skal renoveres og derfor udlejes midlertidigt.

Hvor mange kan stå på lejekontrakten?

Der kan maksimum stå to personer på lejekontrakten. Skal der bo mere end 2 personer i lejemålet skal man lave en fremlejekontrakt til de øvrige beboere. Der skal sendes en kopi af fremlejekontrakten til administratoren for ejendommen.

Hvordan reguleres lejen?

Lejen bliver reguleret hvert år d. 1 januar og følger nettoprisindekset.
Nettoprisindekset bliver udregnet af Danmarks statistik og udregnes ud fra udviklingen i den danske samfundsøkonomi baseret på danskernes privat forbrug.

Tang+Krogh Ejendomme